תנאים והגבלות

עודכן לאחרונה: 29 בנובמבר 2022

אנא קרא תנאים והתניות אלה בעיון לפני השימוש .

פרשנות והגדרות

פרשנות

למילים שבהן האות הראשונית היא רישית יש משמעויות המוגדרות בתנאים הבאים. להגדרות הבאות תהיה אותה משמעות בין אם הן מופיעות ביחיד או ברבים.

הגדרות

למטרות תנאים והתניות אלה:

אישור

אלה הם התנאים וההתניות המסדירים את השימוש בשירות זה ואת ההסכם הפועל בינך לבין החברה. תנאים והתניות אלה מפרטים את הזכויות והחובות של כל המשתמשים בנוגע לשימוש בשירות.

הגישה שלך לשירות והשימוש בו מותנים בהסכמתך לתנאים והתניות אלה ובעמידתך בהם. תנאים והתניות אלה חלים על כל המבקרים, המשתמשים ואחרים שניגשים לשירות או משתמשים בו.

על ידי גישה לשירות או שימוש בו אתה מסכים להיות מחויב לתנאים והתניות אלה. אם אינך מסכים עם חלק כלשהו של תנאים והתניות אלה, אינך רשאי לגשת לשירות.

גישתך לשירות והשימוש בו מותנים גם בהסכמתך למדיניות הפרטיות של החברה ובעמידתך בה. מדיניות הפרטיות שלנו מתארת את המדיניות והנהלים שלנו בנוגע לאיסוף, שימוש וגילוי של המידע האישי שלך כאשר אתה משתמש באפליקציה או באתר האינטרנט ומספרת לך על זכויות הפרטיות שלך וכיצד החוק מגן עליך. אנא קרא בעיון את מדיניות הפרטיות שלנו לפני השימוש בשירות שלנו.

קישורים לאתרים אחרים

השירות שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט או שירותים של צדדים שלישיים שאינם בבעלות או בשליטת החברה.

לחברה אין כל שליטה על התוכן, מדיניות הפרטיות או הנהלים של אתרי אינטרנט או שירותים של צד שלישי כלשהו, ואינה נוטלת על עצמה כל אחריות. כמו כן, אתה מאשר ומסכים כי החברה לא תהיה אחראית או אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או נטען כי נגרם על ידי או בקשר לשימוש או הסתמכות על כל תוכן, טובין או שירותים כאלה הזמינים באתרי אינטרנט או שירותים כאלה או באמצעותם.

אנו ממליצים לך בחום לקרוא את התנאים וההתניות ומדיניות הפרטיות של כל אתרי אינטרנט או שירותים של צד שלישי שבהם אתה מבקר.

סיום

אנו רשאים לסיים או להשעות את הגישה שלך באופן מיידי, ללא הודעה מוקדמת או חבות, מכל סיבה שהיא, לרבות, ללא הגבלה, אם תפר תנאים והתניות אלה.

עם סיום, זכותך להשתמש בשירות תיפסק באופן מיידי.

הגבלת אחריות

במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, בשום מקרה החברה או ספקיה לא יהיו אחראים לכל נזק מיוחד, מקרי, עקיף או תוצאתי כלשהו (לרבות, אך לא רק, נזקים בגין אובדן רווחים, אובדן נתונים או מידע אחר, הפרעה לעסקים, פגיעה אישית, אובדן פרטיות הנובע או קשור בכל דרך שהיא לשימוש או חוסר יכולת להשתמש בשירות, תוכנת צד שלישי ו/או חומרת צד שלישי המשמשת עם השירות, או בכל דרך אחרת בקשר לכל הוראה בתנאים אלה), גם אם החברה או ספק כלשהו קיבלו הודעה על האפשרות לנזקים כאלה וגם אם התרופה נכשלת במטרתה המהותית.

מדינות מסוימות אינן מתירות החרגה של אחריות משתמעת או הגבלת חבות בגין נזקים מקריים או תוצאתיים, מה שאומר שחלק מההגבלות לעיל עשויות שלא לחול. במדינות אלה, אחריותו של כל צד תוגבל במידה הרבה ביותר המותרת על פי חוק.

"כמות שהוא" ו"כפי שהוא זמין" כתב ויתור

השירות ניתן לך "כמות שהוא" ו"כפי שזמין" ועם כל התקלות והפגמים ללא אחריות מכל סוג שהוא. במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, החברה, מטעמה ובשם החברות המסונפות אליה ומעניקי הרישיונות ונותני השירות שלה ושלהם בהתאמה, מתנערת במפורש מכל אחריות, בין אם מפורשת, משתמעת, סטטוטורית או אחרת, ביחס לשירות, לרבות כל אחריות משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, בעלות ואי-הפרה, ואחריות שעשויה לנבוע מתוך מהלך ההתמודדות, מהלך הביצועים, השימוש או הפרקטיקה המסחרית. ללא הגבלה על האמור לעיל, החברה אינה מספקת כל אחריות או התחייבות, ואינה מצהירה מכל סוג שהוא כי השירות יעמוד בדרישותיך, ישיג תוצאות מיועדות כלשהן, יהיה תואם או יעבוד עם כל תוכנה, יישומים, מערכות או שירותים אחרים, יפעל ללא הפרעה, יעמוד בתקני ביצועים או אמינות כלשהם או יהיה נטול שגיאות או כי שגיאות או פגמים כלשהם ניתנים או יתוקנו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא החברה ולא מי מספק החברה מעניקים כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת: (1) באשר לתפעול או לזמינות השירות, או המידע, התוכן והחומרים או המוצרים הכלולים בו; (2) שהשירות יהיה ללא הפרעה או ללא שגיאות; (3) באשר לדיוק, למהימנות או למטבע של כל מידע או תוכן המסופקים באמצעות השירות; או (4) כי השירות, שרתיו, התוכן או הודעות הדואר האלקטרוני הנשלחות מהחברה או מטעמה נקיים מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים.

תחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים החרגה של סוגים מסוימים של אחריות או הגבלות על זכויות סטטוטוריות רלוונטיות של צרכן, ולכן ייתכן שחלק מההחרגות וההגבלות שלעיל, או כולן, לא יחולו עליך. אך במקרה כזה יחולו ההחרגות וההגבלות המפורטות בסעיף זה במידה הרבה ביותר הניתנות לאכיפה על פי הדין החל.

החוק החל

חוקי המדינה, למעט כללי ברירת הדין שלה, יחולו על תנאים אלה ועל השימוש שלך בשירות. השימוש שלך באפליקציה עשוי להיות כפוף גם לחוקים מקומיים, מדינתיים, לאומיים או בינלאומיים אחרים.

יישוב סכסוכים

אם יש לך חשש או מחלוקת לגבי השירות, אתה מסכים לנסות תחילה לפתור את המחלוקת באופן לא רשמי על ידי יצירת קשר עם החברה.

עבור משתמשי האיחוד האירופי (EU)

אם אתה צרכן של האיחוד האירופי, תיהנה מכל הוראות מחייבות בחוק של המדינה שבה אתה תושב.

ציות לחוק בארצות הברית

אתה מצהיר ומתחייב כי (1) אינך נמצא במדינה הכפופה לאמברגו של ממשלת ארצות הברית, או שהוגדרה על ידי ממשלת ארצות הברית כמדינה "תומכת טרור", וכן (2) אינך מופיע בשום רשימה ממשלתית של ארצות הברית של צדדים אסורים או מוגבלים.

הפרדה וויתור

הפרדה

אם הוראה כלשהי בתנאים אלה תיחשב כבלתי ניתנת לאכיפה או כבלתי חוקית, הוראה זו תשתנה ותפורש כדי להשיג את מטרותיה של הוראה זו במידה הרבה ביותר האפשרית על פי החוק החל, ויתר ההוראות ימשיכו להיות בתוקף מלא.

כתב ויתור

למעט כפי שנקבע כאן, אי מימוש זכות או דרישה לביצוע התחייבות על פי תנאים אלה לא ישפיעו על יכולתו של צד לממש זכות זו או ידרשו ביצוע כזה בכל עת לאחר מכן, וגם הוויתור על הפרה לא יהווה ויתור על כל הפרה עתידית.

פרשנות תרגום

ייתכן שתנאים והתניות אלה תורגמו אם הפכנו אותם לזמינים עבורך בשירות שלנו. אתה מסכים שהטקסט המקורי באנגלית יגבר במקרה של מחלוקת.

שינויים בתנאים והתניות אלה

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או להחליף תנאים אלה בכל עת. אם התיקון הוא מהותי, אנו נעשה מאמצים סבירים לספק הודעה מוקדמת של 30 יום לפחות לפני שתנאים חדשים ייכנסו לתוקף. מה מהווה שינוי מהותי ייקבע על פי שיקול דעתנו הבלעדי.

על ידי המשך הגישה או השימוש בשירות שלנו לאחר שתיקונים אלה ייכנסו לתוקף, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים המתוקנים. אם אינך מסכים לתנאים החדשים, כולם או חלקם, אנא הפסק להשתמש באתר ובשירות.

צור קשר

אם יש לך שאלות לגבי תנאים והתניות אלה, תוכל ליצור קשר באמצעות דואר אלקטרוני.